avangard-pressa.ru

ІІІ. Зовнішньоекономічний контракт - Экология

м.Київ «05» червня 2016р.

Продавець: Козак Іван Олександрович

В особі: директора підприємства ТОВ «Мілка»

з одного боку, і

Покупець: Коваль Андрій Олександрович

в особі: директора підприємства «РосСыр»

з іншого боку, уклали Даний Контракт про таке:

1. Предмет Контракту:

1.1 Продавець зобов’язується продати і передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його на умовах Даного Контракту.

1.2 Найменування товару: сир твердий

(Далі по тексту – «товар»).

1.3 Виробник товару: ТОВ «Мілка», Україна

(Найменування підприємства і його місцезнаходження)

1.4 Місцезнаходження товару: Україна

2. Кількість.

2.1 Одиниця виміру кількості товару: тонна

2.2 Загальна кількість товару за контрактом: 25 тонн

2.3 Вага товару визначається в час та на місці завантаження, що виписані офіційним представником митниці.

3. Якість.

3.1 Якість поставленого Продавцем товару має відповідати вищим стандартам, існуючим в країні Продавця для даного роду товару (Обладнання) на час виконання останнім Справжнього Контракту.

За якістю Товар повинен відповідати нормам ГОСТ 7616-85, ГОСТ 11041-88, ДСТУ 6003:2008.

3.2 Підтвердженням якості з боку Продавця є сертифікат якості виробника товару, який Продавець зобов’язаний надати Покупцеві одночасно з поставкою товару.

3.3 Датою обчислення початкового терміну гарантії вважається дата передачі останньої частини комплекту.

4. Терміни та порядок постачання.

4.1 Товар повинен бути переданий у власність Покупцю протягом 2 тижнів з моменту підписання Даного Контракту.

5. Ціна.

5.1 Ціна товару за 1 тонну за Даним Контрактом:1200 дол. США

5.2 Ціна за Даним Контрактом вказана з урахуванням ПДВ.

5.3 Вартість тари входить у ціну товару. Твердий сир перевозиться в холодильно-вантажній машині в ящиках.

6. Порядок розрахунків:

6.1 Валюта платежу: долари США.

6.2 Остаточний термін оплати товару складає 3 місяці з моменту передачі товару і надання Продавцем Покупцеві наступних документів:

6.2.1 Оригіналу специфікованих рахунків в 2-х копіях.

6.2.2 Пакувальних аркушів у 2-х примірниках.

6.2.3 Дублікат авто накладної, виписаної на ім’я Покупця або іншої особи-вантажоодержувача, зазначеного Покупцем.

6.2.4 Сертифікати про якість товару.

6.2.5 Товарно супроводжувальні документи:

- сертифікат відповідності

- сертифікат походження (оригінал із зазначенням країни походження)

- санітарно – гігієнічний сертифікат країни продавця.

6.3 Етапи оплати товару Покупцем:

6.3.1 Перший платіж у розмірі 1/3 від суми платежу Покупець виконує протягом місяця з моменту передачі товару та надання Продавцем Покупцеві документів з п.9.2 Даного Контракту.

6.3.2 Наступні платежі Покупець виробляє в рівних частинах по 1/3 від суми платежу та щомісяця протягом терміну оплати.

6.4 Продавець надає право Покупцю на пільговий термін 1 (Один) місяць (додатково до терміну за п.6.2 Даного Контракту) , протягом якого останній може правомірно затримати відповідний платіж , якщо у нього виникнуть фінансові труднощі.

6.5 Вид розрахунку: відкритий рахунок.

6.6 Покупець зобов’язаний за допомогою телефаксного зв’язку сповіщати Продавця про здійснення кожного платежу із зазначеною сомою платежу , а , також, номера та дати платіжного документа.

6.7 Продавець не заперечує і дає попередню згоду на оплату товару третіми особами від імені і за дорученням Покупця.

7. Умови поставки.

7.1 Поставка товару здійснюється на умовах: CIP відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів «Інкотермс».

7.2 Продавець доставить товар названому ним перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення.

7.3 Продавец бере відповідальність по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця.

8. Арбітраж.

8.1.Усі суперечки, що виникають внаслідок або у зв’язку з справжнім Контрактом , повинні вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

8.2.Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 30(тридцяти) днів, то ця суперечка повинна бути урегульована Арбітражною Комісією Торгово – Промислово ї Палати України, рішення якої кінцеві і обов’язкові для обох Сторін.

9. Прикінцеві положення .

9.1 Данний Контракт за повного розуміння обома сторонами предмету Контракту і змінює будь-яку попередню угоду за даним предметом укладену в усній або письмовій формі.

9.2 Данний Контракт набирає чинності відразу після його підписання обома сторонами.

9.3 Будь – які зміни, додатки та доповнення до данного Контракту, дійсні тільки в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі і узгодженні обома Сторонами.

10. Інші умови

10.1 Жодна із сторін по данному Контракту не має права передавати права і обов’язки по данному Контракту будь – якій третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

10.2 Даний Контракт складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони українською та англійською мовами причому обидва текси автентичні та мають однакову юридичну силу.

11. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Продавець: Покупець:

«Мілка» «РосСыр»

Україна, 03453 Росія, 241000

м.Київ м.Брянськ

просп.Червонозоряний, 10 вул.Мичурина, 13а

тел. (044) 862-98-12 тел.(+7)4832 456-86

факс:(044)862-98-13 факс: .(+7)4832 456-56

email: milka@mail.ua email: russur@yandex.ru

Банк: ПАТ «Приват Банк» Банк: Сбербанк Росії

Україна,Київ Росія, Брянськ

Розрахунковий рахунок: Розрахунковий рахунок:

№14568467096745 № 67845567904343

МФО 348367

Підписи сторін

Генеральний директор Генеральний директор

_________________Козак І.О. ________________Коваль А.О.