avangard-pressa.ru

ІІ.1. Закономірності дії екологічних факторів на організми та їх угруповання - Экология

Вибрати одну або декілька правильних відповідей із запропонованих

І. Вступ

І.1. Назвати ученого, який запропонував термін екологія:

а) Е. Геккель

б) Ч. Дарвін

в) В. Вернадський

г) А. Тенслі

д) В. Сукачов

І.2. Вкажіть, хто першим запропонував термін «ноосфера»:

а) В. Вернадський

б) Е. Зюсс

в) Ж.-Б. Ламарк

г) Е. Леруа та Тайар де Шарден

І.3. Назвати прізвище вченого, який першим запропонував термін «біосфера»:

а) Е. Зюсс

б) В. Вернадський

в) А. Тенслі

г) Е. Геккель

І.4. Назвати прізвище вченого, який першим запропонував термін «біоценоз»:

а) А. Тенслі

б) В. Сукачов

в) Е. Геккель

г) К. Мьобіус

І.5. Назвати прізвище вченого, який першим запропонував термін «біогеоценоз»:

а) В. Вернадський

б) В. Сукачов

в) А. Тенслі

г) Г. Гаузе

І.6. Назвати прізвище вченого, який першим запропонував термін «екосистема»:

а) Е. Зюсс

б) В. Сукачов

в) А. Тенслі

г) К. Мьобіус

І.7. Назвати прізвище вченого, який першим запропонував термін «жива речовина»:

а) К. Мьобіус

б) Е. Геккель

в) Е. Зюсс

г) В. Вернадський

І.8. Назвати прізвища вчених, які запровадили поняття про життєву форму як сукупність пристосувальних ознак організмів:

а) Дж. Хатчинсон

б) Ю. Одум

в) Й. Вармінг

г) Х. Раункієр

І.9. Назвати прізвище вченого, який першим запровадив поняття багатовимірної екологічної ніші:

а) Ю. Одум

б) Дж. Хатчинсон

в) Дж. Грінелл

г) Ч. Елтон

І.10. Зазначити методи, які застосовують в екологічних дослідженнях:

а) біологічної індикації

б) моніторингу

в) порівняльно-описовий

г) математичного моделювання

І.11. Указати групу методів, до якої належить екологічний моніторинг:

а) спостереження

б) польові експерименти

в) лабораторні експерименти

г) математичне моделювання

І.12. Зазначити, що собою становить біотестування:

а) встановлення токсичності середовища за допомогою лабораторних тест-об'єктів

б) оцінка параметрів довкілля за змінами властивостей певного організму в природних умовах

в) оцінка якості навколишнього середовища за наявністю або відсутністю певних видів живих організмів

г) оцінка токсичності середовища за допомогою аналітичних методів

І.13. Зазначити, що собою становить біонідикація:

а) встановлення токсичності середовища за допомогою лабораторних тест-об'єктів

б) оцінка параметрів довкілля за змінами властивостей певного організму в природних умовах

в) оцінка якості навколишнього середовища за наявністю або відсутністю певних видів живих організмів

г) оцінка токсичності середовища за допомогою аналітичних методів

І.14. Визначити, прикладом чого є моделі Лотки-Вольтерри для конкуренції та паразитизму:

а) ідеальної моделі

б) реальної моделі

в) концептуальної моделі

г) математичної моделі

І.15. Назвати методи встановлення токсичності середовища за допомогою лабораторних тест-об'єктів:

а) метод оцінки параметрів довкілля за змінами властивостей певного організму в природних умовах

б) метод оцінки якості навколишнього середовища за наявністю або відсутністю певних видів живих організмів

в) метод оцінки токсичності середовища за допомогою аналітичних методів

г) метод оцінки якості навколишнього середовища за співвідношенням домінуючих видів певних груп організмів

ІІ. Аутекологія

ІІ.1. Закономірності дії екологічних факторів на організми та їх угруповання

ІІ.1.1. Зазначити, що таке аутекологія:

а) розділ екології, що вивчає популяції

б) розділ екології, що вивчає вплив екологічних факторів на живі організми та їхні угруповання

в) розділ екології, що вивчає біосферу

г) розділ екології, що вивчає біогеоценози

ІІ.1.2. Визначити назву факторів неживої природи, які прямо або опосередковано впливають на організми:

а) біотичними

б) абіотичними

в) антропогенними

г) антропічними

ІІ.1.3. Визначити тип екологічних чинників, до якого належить господарська діяльність людини:

а) абіотичні

б) біотичні

в) антропічні

г) антропогенні

ІІ.1.4. Визначити назву відстані між критичними точками максимуму і мінімуму інтенсивності дії певного екологічного чинника:

а) зона песимуму

б) зона оптимуму

в) зона нормальної життєдіяльності

г) межі толерантності

д) норма реакції

ІІ.1.5. Визначити, як називають мінімальну інтенсивність дії певного екологічного чинника, що унеможливлює існування організмів того чи іншого виду:

а) верхня межа витривалості (толерантності)

б) нижня межа витривалості (толерантності)

в) екологічна валентність виду

г) зона пригнічення (песимуму)

ІІ.1.6. Визначити, як називають максимальну інтенсивність дії певного екологічного чинника, що унеможливлює існування організмів того чи іншого виду:

а) верхня межа витривалості (толерантності)

б) нижня межа витривалості

в) екологічна валентність виду

г) зона пригнічення (песимуму)

ІІ.1.7. Назвати закон, який говорить про те, що для кожного виду організмів існують свої найбільш сприятливі умови існування, за яких він проявляє найбільшу життєздатність:

а) закон обмеженості природних ресурсів

б) закон оптимуму

в) закон «все або нічого»

г) закон Шелфорда

ІІ.1.8. Зазначити, чим визначається оптимальна дія певного екологічного чинника на організми певного виду:

а) максимальним числом нащадків

б) мінімальним числом нащадків

в) мінімальними витратами на забезпечення звичного рівня обміну речовин

г) максимальними витратами на забезпечення звичного рівня обміну речовин

ІІ.1.9. Зазначити, чим характеризується зона песимуму:

а) витрачають мінімальну кількість енергії для забезпечення нормального рівня обміну речовин

б) витрачають максимальну кількість енергії для забезпечення нормального рівня обміну речовин

в) залишають мінімальну кількість нащадків

г) залишають максимальну кількість нащадків

ІІ.1.10. Указати ознаки, притаманні зоні песимуму:

а) види нормально здійснюють всі притаманні їм функції

б) види мають найсприятливіші умови для своєї життєдіяльності

в) види здатні лише розмножуватись

г) види здатні лише виживати

д) види не здатні виживати

ІІ.1.11. Визначити чинник, який називають лімітуючим:

а) той який наближується або виходить за межі точки мінімуму

б) той який наближується або виходить за межі точки максимуму

в) той, який не виходить за межі зони оптимуму

г) той, який наближується до зони оптимуму

ІІ.1.12. Зазначити назву екологічних чинників, які визначають територію поширення виду:

а) абіотичні

б) біотичні

в) антропогенні

г) лімітуючі

ІІ.1.13. Визначити екологічні чинники, які вважають ресурсами:

а) ті, які споживають організми

б) ті, які організми не споживають

в) тільки абіотичні

г) тільки біотичні

ІІ.1.14. Визначити назву стану організмів, за якого відсутні прояви їхньої життєдіяльності:

а) гіперморфоз

б) гіпоморфоз

в) криптобіоз

г) анабіоз

ІІ.1.15. Визначити назву стану організмів, за якого значно гальмуються процеси їхньої життєдіяльності:

а) гіперморфоз

б) гіпоморфоз

в) криптобіоз

г) анабіоз

ІІ.1.16. Визначити назву частини простору нашої планети, у межах якої поширені особини певного виду:

а) екологічна ніша

б) біом

в) ареал

г) біотоп

ІІ.1.17. Зазначити, у чому полягає явище взаємодії екологічних чинників:

а) кожний з екологічних чинників впливає на організми незалежно від інших

б) оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою інтенсивністю і в якому поєднанні діють абіотичні чинники

в) оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою інтенсивністю і в якому поєднанні діють біотичні чинники

г) оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою інтенсивністю і в якому поєднанні діють усі інші чинники

ІІ.1.18. Вказати закономірність, яка говорить про те, що витривалість організму визначається найслабкішою ланкою з ланцюгу його екологічних потреб (тобто життєві можливості лімітуються екологічними факторами, кількість та якість яких нижчі за необхідний організму (екосистемі) мінімум):

а) закон Шелфорда

б) правило Гаузе

в) закон Лібіха

г) закон Блекмана

ІІ.1.19. Дати визначення поняттю толерантність:

а) здатність організму виживати за певного діапазону екологічного фактору, що діє на нього

б) показник еволюційної присутності виду

в) фізіологічний стан організму

г) характеристика виду, що визначає його взаємовідношення з іншими видами

ІІ.1.20. Зазначити, що таке екологічна валентність:

а) показник фізіологічного стану організму

б) здатність організмів переміщуватися на великі відстані

в) взаємодія двох різних видів

г) толерантність організмів щодо різних доз різноманітних екологічних факторів

ІІ.1.21. Зазначити, що обмежує ріст чисельності популяції згідно закону толерантності Шелфорда:

а) лише мінімальне значення певного екологічного чинника

б) лише максимальне значення певного екологічного чинника

в) як мінімальне, так максимальне значення певного екологічного чинника

г) жодні екологічні чинники не можуть обмежити ріст популяції

ІІ.1.22. Визначити, про що говорить правило Аллена:

а) у гомойотермних тварин, які мешкають у прохолодному кліматі, частини тіла, які виступають (ніс, вуха) довші

б) у гомойотермних тварин, які мешкають у теплому кліматі, частини тіла, які виступають довші (ніс, вуха)

в) у пойкілотермних тварин, які мешкають у прохолодному кліматі, частини тіла, які виступають (ніс, вуха) довші

г) у пойкілотермних тварин, які мешкають у теплому кліматі, частини тіла, які виступають (ніс, вуха) довші

д) у гомойотермних тварин, які мешкають у більш вологому середовищі, пігментація тіла сильніша

ІІ.1.23. Вкажіть правило, згідно якого раси тварин у теплих і вологих регіонах пігментовані сильніше, ніж у холодних та сухих:

а) Бергмана

б) Аллена

в) Глогера

г) Ашофа

ІІ.1.24. Вкажіть правило, згідно якого розміри тіла у гомойотермних тварин більші у популяціях, що мешкають у частинах ареалу з більш прохолодним кліматом:

а) Бергмана

б) Аллена

в) Глогера

г) Ашофа

ІІ.1.25. Вкажіть правило, згідно якого виступаючі частини тіла гомойотермних тварин у холодному кліматі коротші, ніж у теплому:

а) Бергмана

б) Аллена

в) Глогера

г) Ашофа

ІІ.1.26. Визначити, про що говорить закон взаємокомпенсації екологічних факторів:

а) всі екологічні фактори можуть бути повністю компенсовані за рахунок інших, подібних

б) всі екологічні фактори можуть бути лише частково компенсовані за рахунок інших, подібних

в) деякі екологічні фактори можуть бути повністю компенсовані за рахунок інших, подібних

г) всі екологічні фактори можуть бути лише частково компенсовані за рахунок інших, подібних

ІІ.1.27. Зазначити, у чому полягає явище взаємодії екологічних чинників:

а) кожний з екологічних чинників впливає на організми незалежно від інших

б) оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою інтенсивністю і в якому поєднанні діють абіотичні чинники

в) оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою інтенсивністю і в якому поєднанні діють біотичні чинники

г) оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою інтенсивністю і в якому поєднанні діють усі інші чинники

ІІ.1.28. Вказати, про що говорить правило Вант-Гоффа:

а) при зміні температури навколишнього середовища у 2 рази швидкість біохімічних реакцій організму зростає в 10 разів

б) зміна температури навколишнього середовища призводить до збільшення швидкості біохімічних реакцій в організмі в межах оптимальних температур

в) при зростанні температури на кожні 10 0С зростає швидкість біохімічних реакцій в організмі у 2 рази

г) при впливі на організм температури в межах його толерантності швидкість біохімічних реакцій організму не змінюється

ІІ.1.29. Зазначити, про що говорить правило екологічної індивідуальності:

а) адаптації постійні: виникнувши один раз, вони залишаються протягом усього життя

б) не існує двох близьких видів, подібних за своїми адаптаціями до певного середовища мешкання

в) види добре пристосовуються до дії усіх екологічних чинників

г) добра пристосованість до дії певного екологічного чинника не означає такої самої пристосованості і до дії інших

ІІ.1.30. Зазначити, про що говорить правило відносної незалежності адаптацій:

а) адаптації непостійні

б) не існує двох близьких видів, подібних за своїми адаптаціями до певного середовища мешкання

в) види добре пристосовуються до дії усіх екологічних чинників

г) добра пристосованість до дії певного екологічного чинника не означає такої самої пристосованості і до дії інших

ІІ.1.31. Зазначити, про що говорить закон сукупної дії факторів (правило Мітчерліха):

а) адаптації постійні: виникнувши один раз, вони залишаються протягом усього життя

б) продуктивність біологічної системи визначається інтенсивністю дії не одного чи декількох окремих екологічних факторів, а всією їхньою сукупністю

в) кожен з екологічних чинників має лише певні межі позитивного впливу на організми

г) якщо дія певного екологічного чинника виходить за межі зони пригнічення, існування організмів у даному середовищі стає неможливим

ІІ.1.32. Зазначити, про що говорить закон взаємокомпенсації факторів Рюбеля:

а) продуктивність біологічної системи визначається інтенсивністю дії не одного чи декількох окремих екологічних факторів, а всією їхньою сукупністю

б) можливість існування виду за певних умов може визначатись як надлишком, так і нестачею будь-якого з екологічних факторів, чия інтенсивність дії буде наближуватись до критичних точок мінімуму та максимуму

в) відсутність або нестача деяких екологічних факторів може бути частково компенсована за рахунок інших, подібних

г) якщо дія певного екологічного чинника виходить за межі зони пригнічення, існування організмів у даному середовищі стає неможливим

ІІ.1.33. Визначити назву видів з широкою екологічною валентністю:

а) еврибіонтні

б) стенобіонтні

в) ценофіли

г) ендеміки

ІІ.1.34. Зазначити показники, які свідчать про екологічну пластичність видів:

а) вузький ареал

б) здатність пристосовуватись до нових умов мешкання

в) живлення лише певним джерелом їжі

г) вузька спеціалізація до певних умов мешкання

ІІ.1.35. Зазначити властивості екологічно пластичних видів:

а) наявність підвидів

б) широкий ареал

в) нездатність пристосовуватись до нових умов мешкання

г) вузька спеціалізація до певних умов мешкання

ІІ.1.36. Зазначити властивості екологічно непластичних видів:

а) відсутність вузької спеціалізації до певних умов мешкання

б) моно- або оліготрофи

в) здатність пристосовуватись до нових умов мешкання

г) вузька спеціалізація до певних умов мешкання

ІІ.1.37. Указати властивості організмів, які належать до еврибіонтних:

а) мають локальне поширення

б) можуть існувати лише в одноманітних біогеоценозах

в) можуть існувати у вузькому діапазоні дії екологічних факторів

г) можуть існувати в широкому діапазоні дії екологічних факторів

ІІ.1.38. Визначити назву видів організмів, здатних існувати в широкому діапазоні різноманітних екологічних умов:

а) синантропні

б) убіквісти

в) евритермні

г) екологічно непластичні

ІІ.1.39. Визначити назву видів організмів, поширених майже по всій планеті:

а) синантропні

б) космополіти

в) евритермні

г) екологічно непластичні

ІІ.1.40. Указати назву організмів, температура тіла яких змінюється залежно від температури довкілля:

a) пойкілотермні

б) гомойотермні

в) холоднокровні

г) теплокровні