avangard-pressa.ru

A. * висока дисперсність частинок - Технологии

B. наявність подвійного електричного шару

C. утворення сольватаційних шарів

D. наявність в розчині поверхнево-активних речовин

E. висока в'язкість розчинника

6. До колоїдно-дисперсних відносяться системи, розмір часток яких знаходиться в межах:

A*10-9--10-7 м

B 10-7--10-4 м C >10-4 м D <10-9 м E 10-9--10-4 м

7 Кров являє собою складну ліофілізовану дисперсну систему, в якій роль дисперсійного середовища відіграє плазма, а розміри частинок дисперсної фази лежать в інтервалі 2-13 мкм. Цю фракцію крові можна охарактеризувати як

A. *мікрогетерогенну.

B. ультрамікрогетерогенну.

C. грубодисперсну.

D. високодисперсну. E. низькодисперсну.

8 Дисперсність частинок в колоїдно-дисперсних системахвідповідає значенням:

A. * 109 - 107 м-1

B. 107 - 104 м-1 C. > 104 м-1

D. < 109 м-1 E. 109 - 104 м-1

9 Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок 10-6м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров?

A. *Мікрогетерогенна система;

B. Гомогенна система;

C. Грубодисперсна система;

D. Колоїднодисперсна система;

E. гетерогенна система.

10 Вільнодисперсними системами є:

A. * емульсії

B. мазі C. піни D. гелі E. пасти

11. До якого типу дисперсних систем відносять піни?

A. *До з’язано-дисперсних систем.

B. До колоїдно-дисперсних систем.

C. До йоно-молекулярних систем

D. До гідрозолів. E. До аерозолів.

12 Тромбоцити крові при травмах виділяють ферменти, що сприяють полімеризації фібриногену, розчиненого в плазмі. Утворені згустки крові закри-вають пошкоджені тканини. При цьому рідка кров стає

A. *зв’язанодисперсною системою.

B. агрегативно стійкою системою.

C. ліофілізованою системою.

D. ліофільною системою.

E. ліофобною системою.

13 За своєю структурою дисперсні системи поділяють на:

A. *Вільнодисперсні і зв’язанодисперсні

B. Ліофільні і ліофобні

C. Гідрозолі і аерозолі

D. Грубодисперсні і мікрогетерогенні

E. Гідрозолі і органозолі

14 Дисперсні системи, що диспергуються самочинно і утворюють термодинамічно стійкі колоїдні розчини, відносяться до

A. *ліофільних.

B. міцелярних. C. рівноважних.

D. гомогенних. E. ліофобних.

15 Взаємодія між дисперсною фазою і дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:

A. *Ліофобною

B. Ліофільною C. Гідрофільною

D. Вільно-дисперсною E. Зв’язанодисперсною

16 Серед перерахованих дисперсних систем виберіть ліофільну.

A. * розчини ПАР

B. емульсії C. суспензії

D. золі E. тверді піни

Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?

A. * Р – Р

B. Р – Т C. Т – Т

D. Т – Р E. Г – Р

18. Яку дисперсну систему відносять до типу рідина-рідина?

А. Молоко

19 У фармації часто застосовують такі лікарські форми, як суспензії. До якого типу належить ця дисперсна система?

A. *Т-р

B. Г-г. C. Г-р. D. Р-р. E. Р-г.

20. Як називають дисперсну систему з газоподібним дисперсійним середовищем?

А. *Аерозоль

В. Піна С. Золь

Д. Емульсія Е. Суспензія

21. Фармацевтичний препарат Пантенол являє собою газоподібну дисперсну фазу у рідкому дисперсному середовищі. Як називається така система?

А. *Піна

22. Всі дисперсні системи можна розділити в залежності від агрегатного стану. Хмари відносять до :

А. *Аерозолів

Б. Суспензій С. Пін

Д. Емульсій Е. Розчинів

23 Гідрозолі сірки, холестерину каніфолі одержують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Яким методом одержані дані золі:

A. *заміною розчинника;

B. реакцією подвійного обміну;

C. реакцією гідролізу;

D. конденсацією з пари; E. реакцією окислення.

24. Пептизація є одним із методів одержання:

А. *Колоїдних розчинів

25. Золь Al(OH)3 отримують обробкою свіжоприготованого осаду Al(OH)3 невеликою кількістю розчину HCl. Яким способом отримали золь?

A*Хімічною пептизацією

B Хімічною конденсацією

C Промиванням розчинником

D Механічним диспергуванням

E Фізичною конденсацією

Процес перетворення осаду, отриманого в результаті коагуляції, в стійкий колоїдний розчин називається

A. *пептизацією.

B. колоїдним захистом. C. гетерокоагуляцією.

D. флокуляцією. E. міцелоутворенням.

27 Метод, який полягає у видаленні низькомолекулярних домішок з колоїдних систем і розчинів ВМС шляхом дифузії через напівпроникну мембрану називається...

A. * Діаліз

B. Електродіаліз C. Ультрафільтрація

D. Декантація E. Компенсаційний діаліз

28. За допомогою "штучної нирки" можлива очищення крові, яка під тиском протікає між двома мембранами, які омиваються ззовні фізіологічним розчином. Цей процес базується на

A *діалізі й ультрафільтрації

B коагуляції C седиментації

D диспергації E адсорбції

29 Колоїдну систему очищують фільтруванням під надлишковим тискомчерез напівпроникну мембрану. Такий метод очищення називається:

A. * Ультрафільтрація

B. Фільтрація C. Діаліз

D. Дифузія E. Електродіаліз