avangard-pressa.ru

А. Er, is, e; is, e; ns, s, r, x - Технологии

D. W

3. Латын тіліндегі сын есім септелуі бойынша неше топқа бөлінеді?

А. екі

В. үш

С. Төрт

D. бес

4. Латын тіліндегі сын есім шырай түрі нешеу?

А. екі

В. үш

С. төрт

D. бес

5. Латын тіліндегі gradus positivus-ты (altus) көрсетіңіз

А. altus, alta, altum

В. altior, altior, altius

С. altior, altios, altimus

D. altissimus, altissima, altissimum

6. Латын тіліндегі есімдіктің неше түрі бар?

А. Алты

В. жеті

С. Сегіз

D. тоғыз

7. Латын тіліндегі үстеудің неше түрі бар?

А. үш

В. екі

С. Бес

D. Алты

8. Латын тіліндегі көмекші сөздердің неше түрі бар?

А. Алты

В. жеті

С. үш

D. тоғыз

9. 1-ден 17-ге дейінгі есіптік сан есімдерге қандай қосымша жалғанады?

А. Centi

В. ginta

С. genti

D. decim

10. «С» әрібі қай кезде «ц» болып оқылады?

А. С-дан кейін e, i, y, ae, oe, au, eu келсе

В. С-дан кейін a, e, y, ae, oe, au, eu келсе

С. С-дан кейін j, z, u, ae, oe, au, eu келсе

D. С-дан кейін u, a, s, ae, oe, au, eu келсе

12. Қай кезден бастап Y, Z әріптері латын алфавитінде қолданыла бастады?

А. б.з.д. ІІ ғ

В. б.з. І ғ

С. б.з.д. І ғ

D. б.з. ІІ ғ

13. КөптZеген өте көне латын жазбаларында жазу қай бағытта жазылған?

А. Оңнан солға қарай

В. Солдан оңға қарай

С. Тігінен, төмен қарай

D. Ортасынан оңға қарай

14. Латын тіліндегі сын есім септелуі бойынша қандай топтарға бөлінеді?

А. І-ІІ және ІІІ септеуліктер

В. І және ІІ септеуліктер

С. І-ІІ және ІІІ-ІV септеуліктер

D. ІІ және ІІІ септеуліктер

15. Латын тіліндегі сын есім шырайларын көрсетіңіз?

А. gradus positivus, gradus comparationis, gradus superlativus

В. nomen substantivum, nomen adjectivum, verbum

С. nomen positivus, nomen comparativus, nomen superlativus

D. gradus positivus, gradus comparativus, gradus superlativus

16. Латын тіліндегі gradus comparativus-ты (altus) көрсетіңіз

А. altus, alta, altum

В. altior, altior, altius

С. altior, altios, altimus

D. altissimus, altissima, altissimum

17. Латын тіліндегі Pronomina-ның неше түрі бар?

А. Сегіз

В. тоғыз

С. жеті

D. алты

18. І-ІІ септеулердегі сын есімдерден жасалған туынды үстеулердің суффикстерін көрсетіңіз

А. -iter

В. -e, -o

С. -is, -e

D. -ater

19. Латын тілінде көмекші сөздерді қалай атаймыз?

А. Comparationes

В. Praepositiones

С. Conjunctiones

D. Pronomina

20. 30 бен 90 аралығындағы ондық атауларға қандай қосымша жалғанады?

А. centi

В. Ginta

С. genti

D. decim

21. «ngu» тіркестері қай кезде «нгв» болып оқылады?

А. ngu + дауыссыз

В. ngu + дауысты

С. s, t, x + ngu + дауыссыз

D. s, t, x + ngu + дауысты

22. Латын әліпбиінде қолданыстан тез шыққан, әрі санаулы сөздерде ғана кездесетін әріп?

А. Y

В. Z

С. J

D. К

23. U әрібі латын әліпбиінде қай ғасырда пайда болды?

А. ХҮІ ғ

В. ХҮ ғ

С. ХІ ғ

D. ХІҮ ғ

24. Латын тіліндегі сын есімдердің І-ІІ септеуліктердегі қосымшалары қандай?

А. us, a, um

В. er, a, um

С. us/er, a, um

D. is, er, e

25. Латын тіліндегі сын есімнің жай шырайы қалай аталады?

А. gradus comparativus

В. gradus positivus

С. nomen positivus

D. gradus superlativus

26. Латын тіліндегі gradus superlativus-ты (altus) көрсетіңіз

А. altus, alta, altum

В. altior, altior, altius

С. altior, altios, altimus

D. altissimus, altissima, altissimum

27. Pronomina Personalina-ны табыңыз

А. ego

В. Sui

С. Meus

D. mea

28. ІІІ септеудегі сын есімдерден жасалған туынды үстеулердің суффикстерін көрсетіңіз

А. –iter

В. -e, -o

С. -is, -e

D. -ater

29. Латын тілінде жалғаулықтарды қалай атаймыз?

А. Comparationes

В. Praepositiones

С. Conjunctiones

D. Pronomina

30. 200-ден 900-ге дейінгі жүздіктерге қандай қосымша жалғанады?

А. datum

В. cinta, ginta

С. centi, genti

D. decim

31. «ti» тіркестері қай кезде «ти» болып оқылады?

А. ti + дауыссыз

В. s, t, x + ti + дауысты

С. s,x + ti + дауыссыз

D. ti + дауысты

32. J әрібі латын әліпбиінде қай ғасырда пайда болды?

А. ХҮІ ғ

В. ХҮ ғ

С. ХІ ғ

D. ХІҮ ғ

33. Қай латын момнофтонгтары сол күйінде оқылады?

А. a, e, i, o, u

В. c, k, j, y, o

С. d, c, t, j, a

D. l, r, c, j, s

34. us/er, a, um қосымшалары сын есімдердің қай тобына жатады?

А. І септеуліктерге

В. ІІІ септеуліктерге c.

С. І және ІІІ септеуліктерге

D. І және ІІ септеуліктерге

35. Латын тіліндегі сын есімнің салыстырмалы шырайы қалай аталады?

А. gradus comparationis

В. gradus positivus

С. gradus comparativus

D. gradus superlativus

36. Латын тіліндегі gradus positivus-ты (albus) көрсетіңіз

А. albus, alba, album

В. albior, albior, albius

С. albior, albios, albimus

D. albissimus, albissima, albissimum

37. Латын тіліндегі жіктеу есімдігін көрсетіңіз

А. meus

В. mea

С. Meum

D. mei

38. Латын тіліндегі туынды үстеуді белгілеңіз

a. А. longus

b. В. longa

c. С. longum

D. D. longe

39. Accusativus-пен қолданылатын көмекші сөздерді көрсетіңіз

А. Cum

В. prae

С. pro

D. ad

40. Бөлшектік сан есімді көрсетіңіз

А. singuli

В. semel

С. unus

D. primus

41. Дауыссыз бен дауыссыз дыбыстардың тіркесіп келуі

А. ae, oe

В. au, eu

С. ngu, ti

D. ch, rh

42. Диграфтарды көрсетіңіз

А. ae, oe

В. au, eu

С. ea, eo

D. ay, ey

43. Z – қандай әріп?

А. игрек

В. йота

С. Ипсилон

D. Зета

44. Латын тіліндегі сын есімдердің ІІІ септеуліктердегі қосымшалары неше топқа бөлінеді?

А. үш

В. екі

С. төрт

D. бес

45. Латын тіліндегі сын есімнің салыстырмалы деңгейі қалай аталады?

А. gradus comparationis

В. gradus positivus

С. gradus comparativus

D. gradus superlativus

46. Латын тіліндегі gradus comparativus-ты (albus) көрсетіңіз

А. albus, alba, album

В. albior, albior, albius

С. albior, albios, albimus

D. albissimus, albissima, albissimum

47. Pronomina Personalina-ны табыңыз

А. Ego

В. sui

С. meus

D. mea

48. Латын тіліндегі туынды үстеуді белгілеңіз

А. malus

В. male

С. Malum

D. mala

49. Accusativus-пен қолданылатын көмекші сөздерді көрсетіңіз

А. ex, e

В. contra

С. de

D. a, ab, abs

50. Үстеу құрамындағы сан есімді көрсетіңіз

А. singuli

В. semel

С. unus

D. primus

51. «ti» тіркестері қай кезде «ци» болып оқылады?

А. ti + дауыссыз

В. s, t, x + ti + дауысты

С. s,x + ti + дауыссыз

D. ti + дауысты

52. «Maecenas» сөзінің оқылуы мен аудармасын көрсетіңіз

A. «маесенас», меценат

B. «мэценас», меценат +

C. «маеценас», меценат

D. «мэценаз», меценат

53. J әрібі сөз басында қалай оқылады?

А. өзінен кейін келген әріппен сіңісіп оқылады (я, ю, ё)

В. Қысқа «й» түрінде оқылады

С. сөз басында оқылмайды

D. «Я» дыбысы болып оқылады

54. Латын тіліндегі сын есімдердің ІІІ септеуліктердегі қосымшалары қандай?

А. er, is, e; is, e; ns, s, r, x

В. er, is, e; er, is; ns, s, r, x

С. is, e; us, er, a, um; ns, s, r, x

D. us, a, um; is, e; ns, s, r, x

55. Латын тіліндегі сын есімнің асырмалы шырайы қалай аталады?

А. gradus comparationis

В. gradus positivus

С. gradus comparativus

D. gradus superlativus

56. Латын тіліндегі gradus superlativus-ты (albus) көрсетіңіз

А. albus, alba, album

В. albior, albior, albius

С. albior, albios, albimus