avangard-pressa.ru

A. Фiльтрацiя, реабсорбцiя, секрецiя - Медицина

B. Секрецiя, фiльтрацiя, реабсорбцiя

C. Реабсорбцiя, фiльтрацiя, секрецiя

D. Секрецiя, реабсорбцiя, фiльтрацiя

E. –

19. Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний гломерулонефрит. Протягом останнiх 6-ти мiсяцiв з’явилися набряки. Що лежить в основi їх розвитку?

A. Протеїнурiя

B. Гiперальдостеронiзм

C. Введення нестероїдних протизапальних препаратiв

D. Лiкування глюкокортикоїдами

E. Гiперпродукцiя вазопрессину

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

1. У хворого спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такий синдром?

A. Гіпофункція надниркових залоз

B. Гіперфункція пара щитоподібних залоз

C. Гіпофункція щитоподібної залози

D. Гіперфункція щитоподібної залози

E. Гіпофункція паращітоподібних залоз

2. У хворого 40-ка рокiв у зв’язку з ураженням гiпоталамо-гiпофiзарного провiдникового шляху виникли полiурiя (10-12 л за добу), полiдипсiя. При дефiцитi якого гормону виникають такi розлади?

A. Вазопресин

B. Окситоцин

C. Кортикотропiн

D. Соматотропiн

E. Тиротропiн

3. Адреналiн використовується для подовження дiї новокаїну при iнфiльтрацiйнiй анестезiї. З якою дiєю адреналiну пов’язаний цей ефект?

A. Звуження судин

B. Потенцiювання дiї новокаїну на рiвнi ЦНС

C. Пригнiчення функцiй нервових закiнчень i провiдникiв

D. Розширення судин

E. Пригнiчення тканинних естераз

4. До лiкаря звернувся чоловiк 70-ти рокiв зi скаргами на збiльшення кистей, стоп, язика, змiну зовнiшностi (риси обличчя стали крупними). При обстеженнi виявлено значне пiдвищення концентрацiї соматотропного гормону у кровi. Чим зумовлений даний стан хворого?

A. Гiперфункцiя аденогiпофiзу

B. Гiпофункцiя щитоподiбної залози

C. Гiпофункцiя аденогiпофiзу

D. Гiперфункцiя кiркової речовини наднирникiв

E. Гiперфункцiя бiлящитоподiбних залоз

5. Вкажiть гормональний препарат для стимуляцiї пологiв:

A. Окситоцин

B. Прогестерон

C. Сальбутамол

D. Дексаметазон

E. Метопролол

6. При дослiдженнi складу сечi виявили зменшення концентрацiї iонiв натрiю. Який з гормонiв забезпечує посилення реабсорбцiї iонiв натрiю у звивистих канальцях нефрону?

A. Альдостерон

B. Вазопресин

C. Соматостатин

D. Адреналiн

E. Ацетилхолiн

7. У спортсменiв пiсля тренування частота серцевих скорочень збiльшилась до 120/хв. Якi гормони наднирникiв забезпечують подiбний ефект?

A. Катехоламiни

B. Мiнералокортикоїди

C. Глюкокортикоїди

D. Статевi гормони

E. Рилiзинг-гормони

8. До лiкаря звернувся чоловiк 70-ти рокiв зi скаргами на збiльшення кистей, стоп, язика, збiльшення рис обличчя. При обстеженнi виявлено значне пiдвищення концентрацiї соматотропного гормону у кровi. Чим зумовлений даний стан хворого?

A. Гiперфункцiя аденогiпофiзу

B. Гiпофункцiя щитоподiбної залози

C. Гiпофункцiя аденогiпофiзу

D. Гiперфункцiя кiркової речовини наднирникiв

E. Гiперфункцiя бiлящитоподiбних залоз

9. При Аддiсоновiй (бронзовiй) хворобi призначаютьглюкокорт икоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дiя?

A. Глюконеогенез

B. Глiколiз

C. Пентозофосфатний шлях

D. Глiкогенолiз

E. Орнiтиновий цикл

10. У парашутиста пiсля стрибка з висоти 2 тисячi метрiв визначили час зсiдання кровi. Вiн зменшився до 3 хвилин. Збiльшення вмiсту в кровi якої речовини є причиною цього?

A. Адреналiн

B. Антитромбiн-III

C. Гепарин

D. Фiбриноген

E. Тромбiн

11. При дослiдженнi складу сечi виявили зменшення концентрацiї iонiв натрiю. Який з гормонiв забезпечує посилення реабсорбцiї iонiв натрiю у звивистих канальцях нефрону?

A. Альдостерон

B. Вазопресин

C. Соматостатин

D. Адреналiн

E. Ацетилхолiн

12. Пiд час профiлактичного обстеження у жiнки встановлено збiльшення щитоподiбної залози, екзофтальм, пiдвищення температури тiла, збiльшення частоти серцевих скорочень до 110/хв. Вмiст якого гормону в кровi доцiльно перевiрити?

A. Тироксин

B. Статевi

C. Катехоламiни

D. Iнсулiн

E. Кортизол

13. У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя, зниження основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити такий синдром?